Bild från Kastellskolan aula årsmötet 2020

Kastellskolans Årsmöte 2020-11-10 – en mötesplats med fokus på framtiden!

Programmet för Kastellskolans Årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020  hade ett tydligt fokus på framtiden. Detta då programmet – före årsmötets  formella del – innehöll två framtidsorienterade ”inspel” med dels,  medverkan av Andreas Einarsson, ledamot i Kastellskolans styrelse,  under rubriken ”Kastellskolans vidareutvecklade visionsdokument/värdegrund” och dels, medverkan av rektor Ingrid Eknemar med fokus på Kastellskolans framtida lokalbehov under rubriken ”Nu är vi här – vart ska vi sen?”  

Nytt för det nu genomförda årsmötet var att föreningens medlemmar även erbjudits deltagande, digitalt.

Årsmötet genomfördes i övrigt utifrån den dagordning som föreningens stadgar föreskriver.

Skolans rektorer, Marita Holmström resp. Ingrid Eknemar, bidrog med två mycket, mycket  intressanta verksamhetspresentationer med dels fokus på förskoleverksamheten och dels, med fokus på förskoleklass, grundskola – årskurs 1 – 9 och fritidshem.

Efter rektorernas redovisade verksamhetspresentationer vilka – med stor tacksamhet lades till handlingarna – riktades ett STORT TACK till Kastellskolans samtliga medarbetare för alla- och  envars mycket värdefulla arbetsinsats under det nu gångna verksamhetsåret.

Vid årsmötet valdes även en ny styrelse för  verksamhetsåret 2020/2021  bestående av Andreas Einarsson, ordförande – nyval, Daniel Brännström, vice ordförande – omval  – Tord Backlund, ledamot – omval  – Jan Bergqvist, ledamot – nyval, Chantal Binua, ledamot –  omval – Karin Högberg, ledamot – nyval – och Håkan Viklund, kassör – omval.

Som sekreterare i Kastellskolans styrelse valdes Yvonne Östman som tillika är personalrepresentant.

Skolans rektorer, Ingrid Eknemar resp. Marita Holmström, innehar närvaro- resp. yttranderätt vid sammanträden för Kastellskolans styrelse.  

I samband med det genomförda årsmötet överlämnades blommor till Kastellskolans rektorer – Ingrid Eknemar resp. Marita Holmström – jämte till Göran Lindskog, avgående styrelseledamot resp. Anita Österholm, ekonomikonsult  som på ett förtjänstfullt bistått styrelse- resp. skolledning i arbetet med att upprätta Årsredovisning 2019-07-01 – 2020-06-30.

Avslutningsvis avtackades Lennart Moberg som efter 10 år som ordförande i Kastellskolans styrelse beslutat att lämna ordförandeskapet. Lennart Moberg avtackades med tal, blommor och present av dels, rektor Ingrid Eknemar biträdd av rektor Marita Holmström och specialpedagog Anna Liden som representanter för skolledning- resp. skolans medarbetare och dels, Tord Backlund som representant för Kastellskolans styrelse. 

Protokollet från årsmötet hittar du här:

Styrelsen för Kastellskolans ideella förening.