Kallelse till årsmöte 2022!

Kastellskolans ideella förening kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2021-2022 den 10 november klockan 18.00. Kallade är alla medlemmar i Kastellskolans ideella förening. Du som är vårdnadshavare till ett barn som går på Kastellskolan är medlem i föreningen.  

Förutom själva årsmötet, bjuder vi på fika och något inslag från verksamheten. Ta tillfället i akt att lära känna Kastellskolan och förening lite bättre.  

Varmt välkommen hälsar Styrelsen!  

Datum: 10 november 2022 

Tid: Kl. 18.00 – 20.00  

Plats: Vår fina aula  

Anmälan: Gärna! via mejl innan den 8 november till sofia.karlsson@kastellskolan.se eller sms 070- 85 69 369 

ÄNTLIGEN DAGS FÖR ÅRSMÖTE!  

Den 10 november är det dags igen. Kastellskolans ideella föreningen håller sitt årsmöte. Där kommer en styrelse med ordförande att väljas. Nuvarande styrelse kommer få ansvarsfrihet. Det kommer avrapporteras om verksamheten och vad som planeras framåt för Kastellskolans ideella förening, och den verksamhet som föreningen bedriver, det vill säga Kastellskolan. 

Ett årsmöte är en förenings högsta beslutande organ, och de som fattar besluten är medlemmar på plats. Vi är väl medvetna att vi inte är många som tycker att ett årsmöte är ett roligt sätt att slå ihjäl två timmar på en kväll i november. Ändå vill vi uppmana dig som medlem att faktiskt komma! Hur vet jag om jag är medlem? Kanske du undrar. Ja, är du vårdnadshavare till ett barn som går på Kastellskolan, och du inte aktivt har begärt utträde ur föreningen, då är du medlem! Grattis!  

Och varför ska du komma? Dels kanske du faktiskt tillhör den minoritet som kommer upptäcka tjusningen med formella möten. Men dels och främst ska du komma för att det är viktigt för Kastellskolans ideella förening och för Kastellskolan. Kastellskolan drivs av en ideell förening, och det betyder något. För att vi ska kunna fortsätta vara en liten skola med ett stort uppdrag behöver vi också en förening som lever.  Kastellskolan erbjuder en miljö där våra barn får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid. För att det ska fortsätta vara så behöver vi vara flera som också omfamnar att skolan drivs av en förening. Som medlem, och vårdnadshavare behövs vi alla som tydliga ambassadörer för Kastellskolan. Vi behövs alla för att skapa den skola vi vill ha för våra barn. 

Så härmed kallar vi dig och alla andra medlemmar till årsmöte 2022. Naturligtvis kommer det att finnas fika.  

Varmt välkommen hälsar styrelsen!  

PS. Här på hemsidan kommer även handlingar inför årsmötet att läggas upp. DS

FÖRESLAGEN DAGORDNING:  

1. Mötets öppnande  

2. Val av ordföranden och sekreterare för årsmötet. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val protokolljusterare och rösträknare. 

5. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 

8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 

9. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser. 

11. Val av ordförande för ett år. 

12. Val av styrelseledamöter för 2 år 

13. Val av revisor. 

14. Val av valberedning, 2 till 3 personer, varav 1 sammankallande. 

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

  • Medlemsengagemang – förslag från styrelsen  

16. Övriga frågor. 

17. Mötets avslutande 

Dokument

Valberedningens förslag

Stärka medlemsengagemanget

Årsredovisning 210701-220630

Förskolan verksamhetsredovisning 2021-22

Kvalitetsredovisning Kastellskolan 2021-22