Kastellskolans årsmöte 2023-11-14

Kastellskolan fyller 20 år i år, och det syntes även på årsmötet. Styrelsen hade bjudit in till både kalas och årsmöte. Runt 50 personer, barn och vuxna, samlades i aulan för att både fira skolan och samtidigt passa på att hålla årsmötet. Ett årsmöte är en förenings högsta beslutande organ, och de som fattar besluten är medlemmar på plats. Medlem är du om du är vårdnadshavare till ett barn som går på Kastellskolan och du inte aktivt begärt utträde. 

Årsmötet inledes med att styrelseledamot Sofia Karlsson hälsade alla varmt välkomna. Därefter fick alla på plats njuta av ett fantastiskt uppträdande från Kastellskolans alldeles egna jubileumskör. En film som gjorts av personal på skolan som visade Kastellskolans 20 åriga historia väckte stor glädje och stolthet. Det var både intervjuer med nuvarande elever, Kastellskolans allra första elever, lärare, rektor och styrelsens ordförande. Kalaset fortsatte sedan med god mat och även godis! Samtalen bubblade runt borden och idéer skrevs ner på en whitebord vad föreningen och medlemmarna kan göra för aktiviteter under året. Klädbytardagar, picnic och party kom upp på förslag. Det bådar gott inför 2024. 

Därefter inledes det formella mötet där Rektor Anders Digné och biträdande rektor och rektor för förskolan Marita Holmström berättande om verksamheten och det arbete som bedrivs för att Kastellskolan ska fortsätta vara en liten skola med ett stort uppdrag. En skola som erbjuder en miljö där våra barn får en möjlighet att utvecklas på en plats under en längre tid. Styrelsen kompletterade med att berätta att  förutom deras arbete med att leda strategiskt också fortsätter arbetet med att bygga ”vi – känslan” och skapa mötesplatser och sammanhang som till exempel gemensam picnic vid terminsavslutning. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och val till styrelsen genomfördes. Årsmötet valde även en ny valberedning. 

Styrelsen efter årsmötet ser nu ut så här: 

Daniel Brännström (ordförande) (1 år) 

Sofia Karlsson (omval 2 år)  

Frida Gavelin (omval 2 år) 

Jörgen Eriksson (nyval 2 år) 

Kvarstående från tidigare val: 

Ingemar Forzelius (andra året av två) 

Jan Bergqvist (andra året av två) 

Håkan Viklund (andra året av två) 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla medlem@kastellskolan.se . Vill du läsa i efterhand vad vi beslutad om hittar du handlingarna här på hemsidan. Här kommer även protokollet att finnas när det är justerat och klart. 

Tack till alla som kom på kalaset och årsmötet! 

Nästa årsmöte

Kastellskolan ideell förening håller sitt nästa årsmöte 2023-11-14 kl 18.00 i aulan. Dagordning och övrigt innehåll för kvällen anslås ca fyra veckor innan mötet.

Protokoll från årsmötet 2022 finns här.

Kastellskolans Årsmöte 2020-11-10 – en mötesplats med fokus på framtiden!

Bild från Kastellskolan aula årsmötet 2020

Programmet för Kastellskolans Årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020  hade ett tydligt fokus på framtiden. Detta då programmet – före årsmötets  formella del – innehöll två framtidsorienterade ”inspel” med dels,  medverkan av Andreas Einarsson, ledamot i Kastellskolans styrelse,  under rubriken ”Kastellskolans vidareutvecklade visionsdokument/värdegrund” och dels, medverkan av rektor Ingrid Eknemar med fokus på Kastellskolans framtida lokalbehov under rubriken ”Nu är vi här – vart ska vi sen?”  

Nytt för det nu genomförda årsmötet var att föreningens medlemmar även erbjudits deltagande, digitalt.

Årsmötet genomfördes i övrigt utifrån den dagordning som föreningens stadgar föreskriver.

Skolans rektorer, Marita Holmström resp. Ingrid Eknemar, bidrog med två mycket, mycket  intressanta verksamhetspresentationer med dels fokus på förskoleverksamheten och dels, med fokus på förskoleklass, grundskola – årskurs 1 – 9 och fritidshem.

Efter rektorernas redovisade verksamhetspresentationer vilka – med stor tacksamhet lades till handlingarna – riktades ett STORT TACK till Kastellskolans samtliga medarbetareför alla- och  envars mycket värdefulla arbetsinsats under det nu gångna verksamhetsåret.

Vid årsmötet valdes även en ny styrelse för  verksamhetsåret 2020/2021  bestående av Andreas Einarsson, ordförande – nyval, Daniel Brännström, vice ordförande – omval  – Tord Backlund, ledamot – omval  – Jan Bergqvist, ledamot – nyval, Chantal Binua, ledamot –  omval – Karin Högberg, ledamot – nyval – och Håkan Viklund, kassör – omval.

Som sekreterare i Kastellskolans styrelse valdes Yvonne Östman som tillika är personalrepresentant.

Skolans rektorer, Ingrid Eknemar resp. Marita Holmström, innehar närvaro- resp. yttranderätt vid sammanträden för Kastellskolans styrelse.  

I samband med det genomförda årsmötet överlämnades blommor till Kastellskolans rektorer – Ingrid Eknemar resp. Marita Holmström – jämte till Göran Lindskog, avgående styrelseledamot resp. Anita Österholm, ekonomikonsult  som på ett förtjänstfullt bistått styrelse- resp. skolledning i arbetet med att upprätta Årsredovisning 2019-07-01 – 2020-06-30.

Avslutningsvis avtackades Lennart Moberg som efter 10 år som ordförande i Kastellskolans styrelse beslutat att lämna ordförandeskapet. Lennart Moberg avtackades med tal, blommor och present av dels, rektor Ingrid Eknemar biträdd av rektor Marita Holmström och specialpedagog Anna Liden som representanter för skolledning- resp. skolans medarbetare och dels, Tord Backlund som representant för Kastellskolans styrelse. 

Protokollet från årsmötet hittar du här:

Styrelsen för Kastellskolans ideella förening.

Välkomna till Årsmöte för Kastellskolans ideella förening 2020

Bästa föräldrar/vårdnadshavare tillika medlemmar i Kastellskolans Ideella förening!

Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, verksamhetsåret 2019/2020 “närmar sig nu med stormsteg!”

Vi möts:
Tid:
Tisdag 2020-11-10 kl. 18.00
Plats:
Aulan, Kastell-/Kristinaskolans CD-hus.

Vi tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser bl a optimal handhygien- resp. social distansering varför vi vid just årets årsmöte avstår från att bjuda på förtäring.

Det går att delta i årsmötet digitalt. Anmäl i så fall detta via e-post till yvonne.ostman@kastellskolan.se senast dagen före årsmötet så får du en anslutningslänk. Detta är speciellt viktigt så att en korrekt deltagarförteckning – resp. röstlängd kan upprättas.

Årsmötet kommer att inledas av två intressanta “inspel”/teman som har fokus på dels, Kastellskolans vidareutvecklade värdegrund och dels, framtidens lokaler för Kastellskolan. Hur kommer dessa att utformas?

Årsmötet kommer självfallet att innehålla sedvanliga årsmötesförhandlingar innehållande bl a rektorernas verksamhetsrapporter resp. styrelsens årsredovisning. Aktuella årsmöteshandlingar kan Du/Ni ta del av nedan.

Hjärtligt välkommen med till en intressant kväll med fokus – på framtiden!

Kastellskolans styrelse

Tillsammans för en än mer förbättrad trafiksäkerhet

Under v.4/2020 har jag haft förmånen att få möta många av Er, föräldrar/vårdnadshavare till barn/elever vid vår fina skola, Kastellskolan. Vårt möte har skett på Kristina- och Kastellskolans parkeringsplats!

Varför just där?
Skälet till att jag under denna vecka, dels på morgonen och dels, mitt på dagen valt att ”vistas” på skolans parkeringsplats är ett enda: Att tillsammans med Er, föräldrar/vårdnadshavare, arbeta för en allt mer förbättrad trafiksäkerhet.

Under min ”vistelse” på parkeringsplatsen har jag därför getts möjlighet att dels, informera om gällande trafiksäkerhetsregler – se bilaga – och dels, ”på ort och ställe” för Kastellskolans styrelse räkning, bilda mig en uppfattning om hur trafiksäkerheten fungera – ”live!”.

Utifrån ovanstående önskar jag rika ett ”varmt tack” till Er alla – och en var för just Ditt engagemang- och ansvarstagande för en än mer förbättrand trafiksäkerhet.

Dessutom har det varit mycket trevligt att få sammanträffa mer Er, föräldrar/vårdnadshavare
och Era fina barn – Kastellskolans elever!

Vänligen
Lennart Moberg

Ordförande i Kastellskolans styrelse

______________________________________________________________________

Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening, 2019-10-16 bjöd på smakfullt innehåll!

Vid Årsmötet för Kastellskolans Ideella förening vilket genomfördes onsdag 2019-10-16 bjöds årsmötesdeltagarna på ett smakfullt innehåll då hemkunskapslärare Yvonne Östman och högstadieeleverna Angelina, Filippa, Julia, Samson & Vincent förutom att på ett mycket engagerande- och informativt  sätt förmedla kunskap till oss alla utifrån rubriken ”Hemkunskap i fyra delar – näring, miljö, jämställdhet och ekonomi” därtill  bjuda oss årsmötesdeltagare på ett mycket smakfullt innehåll då vi bl a bjöds på gurkstavar med olika ”dippsåser”, olika sorters frukt, chokladbollar samt olika sorters juicer! Stort tack!

Innan den formella delen av Årsmötet inleddes avtackades de medverkande högstadieeleverna med varsin ros.

Årsmötet genomfördes utifrån det på hemsidan – i god tid före årsmötet – utlagda förslaget till dagordning. Dagordningen jämte samtliga årsmöteshandlingar framgår av länk enligt nedan.

Vid Årsmötet föredrogs mycket intressanta- och informativa  verksamhetsredovisningar för Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem av skolchef tillika rektor Ingrid Eknemar resp. för Kastellskolans Förskola av rektor Marita Holmström.

Vidare föredrogs upprättad förvaltningsberättelse resp. bokslut av ekonomikonsult Anita Österholm.

Styrelsen för Kastellskolans Ideella förening utgörs av:
Lennart Moberg, ordförande som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com
Daniel Brännström, vice ordförande
Tord Backlund, ledamot
Chantal Binua, ledamot
Andreas Einarsson, ledamot
Göran Lindskog
Håkan Wiklund, ledamot tillika kassör.

Vid Årsmötet överlämnades en blomma till valberedningen som under det gångna verksamhetsåret bestått av Anna Lidén och Hadar Nordin.

Ordförande Lennart Moberg visar sin uppskattning för Förskolechef tillika biträdande rektor Marita Holmström och rektor Ingrid Eknemar.

Vidare överlämnades blommor till Ingrid Eknemar och Marita Holmström för deras viktiga arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret, Anita Österholm som bistått oss i styrelsen med upprättandet av bokslut för det nu avslutade verksamhetsåret, Yvonne Östman för värdefull medverkan vid årsmötets inledande del samt till Tord Backlund, avgående sekreterare i Kastellskolans styrelse.

Göran Lindskog, Anita Österholm , Tord Backlund och Lennart Moberg.

Justerat protokoll fört vid föreningens Årsmöte framgår av länk här. Protokoll årsmöte 2019 (utan bilder).

Avslutningsvis riktades ett stort tack till Kastellskolans samtliga medarbetare för mycket värdefulla arbetsinsatser under det nu gångna verksamhetsåret samt därtill ett stort tack till alla vårdnadshavare- tillika medlemmar i föreningen för förtroendet att få undervisa Era, medlemmarnas, barn samt därtill stort tack för gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Kastellskolans styrelse


Inför årsmötet 2019-10-16!

Välkommen till årsmötet för Kastellskolans ideella förening. Vi möts onsdag 2019-10-16 klockan 19:00 i Kastellskolans elevrestaurang. Tag gärna del av bifogade handlingar. Kastellskolan verksamhetsåret 2018-2019

Välkommen och väl mött!

Kastellskolans styrelse


Om kastellskolan

Kastellskolan drivs av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. En ideell förening utan vinstdrivande intresse. Eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.

Kastellskolan har till ändamål att erbjuda barn och ungdomar i Härnösand den bästa möjliga utbildningen, från förskola till årskurs nio, i en trygg och omhändertagande miljö och med den etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition. All verksamhet bedrivs utifrån direktiv utfärdade av Skolverket och ska uppfylla samtliga de krav som myndighet ställer.

Föreningens styrelse består av:

  • Lennart Moberg, styrelseordförande, moberg.harnosand@gmail.com
  • Daniel Brännström, vice ordförande
  • Tord Backlund, ledamot
  • Chantal Binua, ledamot
  • Andreas Einarsson, ledamot
  • Håkan Wiklund, ledamot tillika kassör.
  • Göran Lindskog

Vill du bli medlem i föreningen? Klicka här för att ladda hem en ansökningsblankett för medlemskap i föreningen.


Föreningsstadgarna i sin helhet finns att läsa på nedanstående länk:

Stadgar

Länkar angående årsmötet 2019:

Årsmöte 2019

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Länkar angående årsmötet 2018:

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar 181016

Stadgeförslag 181109

NÄRVAROLISTA 181026