Förordnande som t f Skolchef.

Enligt en ny bestämmelse i Skollagen, ( Skollagen, 2:a kapitlet, pargraf 8 a jämte proposition 2017:18:182 “Samling för skolan” ) skall huvudmannen, i vårt fall, Kastellskolans styrelse, utse en skolchef som skall biträda huvudmannen med att bl a tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningsområdet  åtföljs i den verksamhet som huvudmannen ansvarar för.

Med föreskrifter avses  bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsområdet. Aktuella föreskrifter

återfinns  i första hand i Skollagen och anslutande författningar men omfattar  även exempelvis Arbetsmiljölagen ( 1977:1160 ) resp. Diskrimineringslagen ( 2008:567 )

I uppdraget ingår även ha ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Bestämmelsen i Skollagen – se ovan – gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna och fritidshemsverksamhet.

Utifrån att styrelsen under den gångna hösten  berett frågan har Ingrid Eknemar förordnats som t f skolchef under i första hand tidsperioden, 2019-01-01 — 06-30.

Uppdraget som t f skolchef samordnas med Ingrid Eknemars uppdrag sedan tidigare som rektor.

Under den aktuella förordnandeperioden avses uppdraget  som skolchef vid Kastellskolan vad avser såväl arbetsinnehåll-/uppgifter som bedömd tidsåtgång – inte minst kopplat till förväntat erfarenhetsutbyte med- resp. klarlägganden från nationell nivå – att  preciseras.

Härnösand 2019-01-01

Kastellskolans styrelse