Inbjudan till årsmöte för Kastellskolan ideell förening!

Alla medlemmar är välkomna då Kastellskolan ideell förening bjuder in till årsmöte för verksamhetsåret 2020-2021 torsdag den 11 november klockan 18.00.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer det att bjudas på inblick i något aktuellt från verksamheten.

Vi möts i vår fina aula!

Agenda:

1. Val av ordföranden och sekreterare för årsmötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val protokolljusterare och rösträknare.

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

8. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Val av ordförande för ett år.

11. Val av styrelseledamöter för 2 år

12. Val av revisor.

13. Val av valberedning, 2 till 3 personer, varav 1 sammankallande.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.

Väl mött!

/Styrelsen