Vi söker rektor och skolchef!

Vår rektor för grundskolan tillika skolchef går i välförtjänt pension och nu söker vi hennes efterträdare. 

Är du en trygg ledare med gedigen bakgrund inom skolan? 

Kastellskolan befinner sig i en stabiliseringsfas efter att på kort tid vuxit till Härnösands största friskola. Skolan har nyligen beslutat om nya versioner av våra lokala styrdokument avseende vision, värdegrund och verksamhetsidé.

Verksamheten omsätter årligen drygt 30 miljoner kronor och drivs av en ideell förening helt utan vinstintresse. En av föreningen vald styrelse är huvudman. 270 barn och 40 medarbetare utgör tillsammans den pedagogiska miljön.

VISION 
Tillsammans skapar vi nyfikna, vetgiriga och ödmjuka medborgare som ska trivas och forma framtidens hållbara samhälle. 

VÄRDEGRUND 
Så här vill vi vara med varandra; barn, elever, personal och vårdnadshavare:

Trygg – ta tid att lyssna på andra, så blir du själv lyssnad på. 
Varsam – var snäll med dig själv och andra och förvalta allt du har omkring dig på bästa sätt. 
Ödmjuk – alla kan, alla vill, och alla är lika mycket värda. Tänk snälla tankar. Tala fina ord. 

VERKSAMHETSIDÉ
Kastellskolan ska på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt fostra och bedriva framgångsrik och högkvalitativ pedagogisk utbildning för barn i förskola och elever i fritidshem och skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Verksamheten utgår från en kristen värdegrund och människosyn. 

I nära samverkan med vårdnadshavarna, som så gott som alla är medlemmar i Kastellskolans ideella förening, formar skolledningen utifrån den svenska läroplanen utbildningens mål och inriktning. Våra engagerade lärare skapar innehållet som ska vara utmanande och lustfyllt samt bidra till att barnen når högt satta individuella mål. 

Ämnesintegration, god hälsa, rikt friluftsliv och välmående kännetecknar den innovativa verksamheten vid Kastellskolan. 

Arbetsbeskrivning 
Du har två roller, rektor och skolchef. 

Rektor följer upp resultat och leder utvecklingen av undervisningen. 
Rektor leder jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 
Rektor är pedagogisk ledare och har ansvar för lärares lärande. 

Som rektor för grundskolan F-9 leder och samordnar du det pedagogiska arbetet. Du leder en skola som är dynamisk till sin natur där du varje dag tar ställning i frågor som påverkar medarbetare, elever och deras familjer. I händelse av mobbning eller andra typer av kränkningar förväntas du agera skyndsamt utifrån fastställda rutiner. 

I din roll som skolchef arbetar du på delegation från styrelsen och är ytterst ansvarig tjänsteman. Som skolchef ansvarar du för att lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter för verksamheterna efterlevs. Du ansvarar för att rapporter enligt ett av styrelsen fastställt årshjul presenteras. 

Som skolchef ansvarar du för Kastellskolan som helhet avseende ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ser till att verksamheten inriktas- och följs upp mot de nationella målen och kunskapskraven. Du är väl införstådd med skollag, läroplaner samt relevanta styrdokument i skolan. 

Du förväntas vara en förebild för skolans vision, värdegrund och verksamhetsidé så att elever och vårdnadshavare tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Fokusområden just nu är fortsatt arbete med digitalisering av undervisningen, anpassningar och konsolidering av skolans lokaler och volym, samarbeten med förskola samt andra skolor, fristående såväl som kommunala, samt näringsliv. Genusfrågor och pojkars sämre studieresultat i förhållande till jämnåriga flickors studieresultat är prioriterade områden. Samarbetet med vårdnadshavare är synnerligen viktigt och värt att omnämna specifikt. 

Du ställs återkommande inför utmaningar som inte alltid är direkt skolrelaterade. Arbetet kräver därför uthållighet och en nära dialog med styrelsen. Förutom alla lärare har du till din hjälp en biträdande rektor, en ekonomiassistent samt en administratör, samtliga på deltid. Förskoleverksamheten leds av en rektor för förskolan 0,5 tjänst. 

Din kompetens och profil 
Du har ett tryggt och tillitsfullt ledarskap som är relationsskapande. Du är en strategisk problemlösare med naturlig kommunikativ tydlighet med vana att delegera samt agera prestigelöst. Du är innovativ och väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du har en god ekonomisk kunskap och har erfarenhet av att arbeta med budget och prognoser. Du uppfattas som en naturlig och mogen ledare. 

Du har genomgått eller deltar i rektorsutbildning, har arbetat som rektor eller skolledare och har en pedagogisk utbildning. Du drivs av ambitionen att tillsammans med styrelsen, personalen, eleverna och föreningens medlemmar (vårdnadshavarna) systematiskt utveckla verksamheten. 

Ansökan och frågor 
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad.
Du är välkommen att kontakta Pernilla Keusch
pernilla.keusch@randstad.se
Tel. 070-149 87 85. 

För denna tjänst kommer tester och bakgrundskontroller att utföras och provanställning kan eventuellt bli aktuell. Tjänsten är heltid och tillsvidare med förtroendearbetstid. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 18 mars 2021.
Ansök här! 

Fackliga företrädare och arbetsplatsombud 
Lärarförbundet: Henrik Josefsson, henrik.josefsson@kastellskolan.se 
Lärarnas riksförbund: Ulla Hellman: ulla.hellman@kastellskolan.se