Kastellskolans värdegrund

Grundläggande värden i läroplanen för grundskolan och förskola

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (egen kursivering). Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet (egen kursivering).  Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper (egen kursivering) – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Vardag i Skolan/Förskolan på Kastellskolan

Vår värdegrund syns tydligast i hur vi behandlar varandra. Alla behandlas utifrån var och ens unika personlighet – med respekt för människans förmåga till ansvar – för sig själv, sina handlingar och sina medmänniskor. Tanke – alla har frihet att tänka och alla kan göra ett val att tänka gott om sig själv och andra. Tanken styr ofta hur vi sedan talar och beter oss mot andra.  Tal – I vårt tal kan vi enkelt mötas och visa respekt mot andra. Handling – Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.

Fyra ord ska genomsyra arbetsplatsen Kastellskolan och uttrycks när vi behandlar varandra.

Trygghet – vi har och förmedlar en känsla av välmående och säkerhet.

Vänlighet – vi är trevliga och tillmötesgående i mötet med andra.

Ödmjukhet – Vi visar varandra respekt, sätter inte oss själva främst i alla lägen

Förvaltarskap – vi tar ansvar för medmänniskan, samhället, miljön och vår framtid.

Vardag i Skolan/Förskolan på Kastellskolan

Värdegrund finns på schemat för att arbeta med vår värdegrund och värdegrundsfrågor. Detta görs i varje klass och gemensamt vid storsamlingar och temadagar, t ex genom berättelser ur Bibeln, materialet Start och stegvis (material för social och emotionell utveckling), förebilder som stödjer värdegrunden, etiska frågeställningar, att bygga värdegrund, dilemmafrågor, drama, filmer, fyrahörnsövningar mm.

Som ett val under Elevens val erbjuds man på högstadiet:

  • Frälsarkransen består av ett armband med arton pärlor med olika namn och betydelse, som kan vara en hjälp till bön i olika situationer och sinnesstämningar. Tillsammans beskriver också pärlorna en väg in i den kristna tron.
  • Ungdomsalfa grundkurs i kristen tro, utformad för tonåringar
  • Min självbild Syftet med materialet är att utveckla och stärka elevernas emotionella kompetens och förbättra relationer – både till sig själva och till varandra. Kopplat till Bibelhänvisningar.

Konfessionella inslag i förskolan

Vid samlingen kan det under året förekomma att bibelberättelser förmedlas på olika sätt – exempelvis via drama, bilder eller annat berättande.

Vid samlingar förekommer även kristna sånger och innan maten sjunger barnen tillsammans med personalen en bordsbön.

När de kristna högtiderna infaller uppmärksammas det i förskolan ibland med ett besök i någon av stadens kyrkor.

Förskolan besöker Svenska kyrkans öppna förskola regelbundet.