26 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Kastellskolans expedition 1/7-9/8 2019

Hej!

 Under vecka 27-32 nås vi måndag, onsdag och fredag klockan 8:00-12:00.

Vecka 27-28: Emelie Boija (skolekonom), 073-622 26 74

Vecka 29: Marita Holmström (bitr. rektor/rektor förskola), 070-753 94 19

Vecka 30: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Vecka 31: Lennart Moberg (styrelsens ordförande) 070-191 68 75.

Vecka 32: Ingrid Eknemar (rektor), 070-555 67 50

Övrig tid nås vi via: expedition@kastellskolan.se

Trevlig sommar!

4 juni, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Läsåret 19/20

Läsåret 19/20

Hej!

Se nedanstående fastlagda datum för läsåret 2019/2020

 

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019                      22 augusti – 19 december

Höstlov vecka 44                            28 oktober – 1 november

 

Vårterminen 2020                         9 januari – 12 juni

Terminen börjar med studiedagar för personalen 7–8/1

Vinterlov vecka 10                           2-6 mars

Påsklov vecka 16                              14-17 april

Lovdagar                                           30 april och 22 maj

20 maj, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Motioner inför årsmötet 2019-10-16

Medlemmar i Kastellskolan ideell förening.

Som medlem i föreningen är du välkommen att inlämna motion till styrelsen inför kommande årsmöte som kommer att äga rum 2019-10-16. Inbjudan med ärendeförteckning kommer att utsändas senare.

Inkomna motioner ska presenteras som ärenden vid kallelsen och vara förberedda av styrelsen inför årsmötet. Motioner ska därför i skriftlig form vara inlämnade till styrelsen senast 2019-10-01.

Motioner kan inlämnas rörande frågor som upplevs som förbättringar av Kastellskolans verksamheter och som föreningsmedlemmarna kan ta ställning till vid årsmötet.

Motionen ska vara daterad och undertecknad av föreningsmedlem.

Motionen skickas till:

Kastellskolan
Box 3018
871 03 Härnösand

Märk kuvertet med ”Motion”.

13 maj, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Lediga platser för elever 2019/2020

Lediga platser för elever 2019/2020

Inför höstterminen 2019 har vi lediga platser i följande klasser:

Förskoleklass: 1 plats

Åk 3 : 2 platser

Vid frågor, ring eller skicka ett mail till skolans expedition:

070-571 04 60

expedition@kastellskolan.se

3 januari, 2019
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Förordnande som t f Skolchef.

Förordnande som t f Skolchef.

Enligt en ny bestämmelse i Skollagen, ( Skollagen, 2:a kapitlet, pargraf 8 a jämte proposition 2017:18:182 ”Samling för skolan” ) skall huvudmannen, i vårt fall, Kastellskolans styrelse, utse en skolchef som skall biträda huvudmannen med att bl a tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningsområdet  åtföljs i den verksamhet som huvudmannen ansvarar för.

Med föreskrifter avses  bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningsområdet. Aktuella föreskrifter

återfinns  i första hand i Skollagen och anslutande författningar men omfattar  även exempelvis Arbetsmiljölagen ( 1977:1160 ) resp. Diskrimineringslagen ( 2008:567 )

I uppdraget ingår även ha ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Bestämmelsen i Skollagen – se ovan – gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna och fritidshemsverksamhet.

Utifrån att styrelsen under den gångna hösten  berett frågan har Ingrid Eknemar förordnats som t f skolchef under i första hand tidsperioden, 2019-01-01 — 06-30.

Uppdraget som t f skolchef samordnas med Ingrid Eknemars uppdrag sedan tidigare som rektor.

Under den aktuella förordnandeperioden avses uppdraget  som skolchef vid Kastellskolan vad avser såväl arbetsinnehåll-/uppgifter som bedömd tidsåtgång – inte minst kopplat till förväntat erfarenhetsutbyte med- resp. klarlägganden från nationell nivå – att  preciseras.

Härnösand 2019-01-01

Kastellskolans styrelse

 

20 december, 2018
av Admin
Kommentarer inaktiverade för God Jul!

God Jul!

 

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses den 9/1 igen.

 

nyarsklockor_2

14 november, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Årsmöte för Kastellskolans Ideela förening.

Kastellskolans Ideella förening genomförde sitt årsmöte 2018-10-16. Se tidigare publicerad nyhet!

Läs  gärna mer om det genomförda årsmötet genom att ta del av av de aktuella årsmöteshandlingarna dvs, fastställt protokoll, närvarolista samt protokollsbilagor som upprättad verksamhets- och årsredovisning samt de vid årsmötet fastställda stadgarna.

Vid ev. frågor – hjärtligt välkommen att kontakta styrelsens ordförande Lennart Moberg som nås via e-post: moberg.harnosand@gmail.com alternativt  via telefon 070/19 16 875.

 

Årsmöte 2018

NÄRVAROLISTA 181026

Stadgeförslag 181109

Årsmöteshandlingar 181016

18 oktober, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Nytt från Kastellskolans styrelse

Nytt från Kastellskolans styrelse

Vid ett tämligen välbesökt årsmöte för Kastellskolans Ideella förening, 2018-10-16 valdes en delvis ny styrelse.

 

Presentation-välkommen.

Årsmötet inleddes med presentation av samtliga deltagare. Särskilt välkomnande riktades till Kastellskolans nya ledning som fr.o.m. läsårsstarten, augusti 2018 består av rektor Ingrid Eknemar och bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström. Vidare administratör/ekonom Emelie Boija.

extra

alla22

Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt.

Före årsmötets formella öppnande medverkade bitr. rektor/förskolechef Marita Holmström och pedagogerna Anna Lidén och Jenny Östberg under temat ”Specialpedagogiska lyftet med fokus på bemötande och förhållningssätt”.

Stort tack till Marita, Anna och Jenny för värdefull medverkan!

 marita anna jenny

Kastellskolans styrelse.

Kastellskolans styrelse består av:

 • Lennart Moberg, ordförande. moberg.harnosand@gmail.com
 • Daniel Brännström, vice ordförande
 • Tord Backlund, sekreterare
 • Håkan Viklund, kassör
 • Chantal Binua, ledamot
 • Andreas Einarsson, ledamot

 

Nya stadgar.

Förutom sedvanliga ärenden vid årsmötet beslutades om nya stadgar vilka-så snart- årsmötesprotokollet är justerat kommer att publiceras på skolans hemsida resp. i Schoolsoft.

fika

Avtackning.

Vid slutet av årsmötet avtackades t.f. rektor Ameli Engström och de avgående styrelseledamöterna Anita Österholm och Isedora Skogström.

avtackning1

avtackning22

Varmt tack!

Med utgångspunkt från den vid årsmötet fastlagda verksamhetsredovisningen önskar Kastellskolans styrelse rikta ett varmt tack till alla ni:

 • barn/elever
 • vårdnadshavare
 • medarbetare
 • medlemmar i Kastellskolans ideella förening
 • samarbetspartners
 • övriga intressenter

för Ert stora engagemang för att Kastellskolans uppdrag kunnat förverkligas under det gångna verksamhetsåret, 2017/2018.

Tag f.ö. del av den sedan tidigare publicerade verksamhetsredovisningen som ämnesvis beskriver skolans viktiga- och värdefulla verksamhet under det gångna läs-/versamhetsåret, 2017/2018.

 

Dokument1

Kastellskolans styrelse.

 

10 september, 2018
av Emelie Boija
Kommentarer inaktiverade för Välkommen till årsmöte för Kastellskolans Ideella Förening

Välkommen till årsmöte för Kastellskolans Ideella Förening

Vi möts:

Tid: Tisdag 2018-10-16 kl. 19.00
Plats: Kastellskolan/Kristinaskolan, Elevrestaurangen.
Tema: Förutom sedvanliga årsmötesfrågor/-förhandlingar är årets tema: Specialpedagogiska lyftet med fokus på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen.

Därtill kommer förslag till reviderade stadgar att behandlas.
Handlingar inför årsmötet finns tillgängligt på länken nedan samt på Schoolsoft.

Gamla- såväl som nya medlemmar hälsas varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Kastellskolans Ideella Förening

 

Länk:

Handlingar årsmöte 2018